بیمارستان جنرال مهراد

بخش های بستری

شامل جراحی يک، جراحی دو، داخلی، کودکان، نوزادان، زنان، بخشICU-OH ( ICU جراحی قلب باز) ، ICU-M ( ICU مديکال ) ، ICU- Post-SURGERY ( ICU جراحی ) و CCU است.

بخش های سرپايی

شامل آنژیوگرافی، مراقبت های روزانه، کلينيک ها، اورژانس، اتاق عمل، بلوک زایمان، دیالیز و اسکوپی می باشد.

خدمات تخصصی

داخلي، غدد، گوارش، هماتولوژی، روماتولوژي، نورولوژي، نفرولوژي، ارولوژي، قلب، انكولوژي، عفوني، ريه، اطفال، نوزادان، ارتوپدي، جراحي عمومي، جراحي ستون فقرات، گوش و حلق و بيني، فك و صورت، جراحي توراكس، جراحي اطفال، جراحي مغز و اعصاب، جراحی قلب باز، زنان و زايمان، روانپزشكي، بيهوشي و خدمات پاراکلينیکی.

گواهینامه های
بیمارستان
مهراد

گواهینامه های کسب شده بیمارستان مهراد در سال های متعدد نشان از کیفیت بالای این بیمارستان دارد .