بیمارستان مهراد

المستشفی مهراد
مختبر
المستشفی مهراد
إختبار شریط العصب
المستشفی مهراد
باتولوجی
المستشفی مهراد
آنجیوجرافي
المستشفی مهراد
اکوکاردیوجرافی واختبار الریاضة
المستشفی مهراد
آندوسکوبی و برونکوسکوبی
المستشفی مهراد
فیزیوترابی
المستشفی مهراد
التقاط التصوير
المستشفی مهراد
بنك الدم