بیمارستان مهراد

 

معرفي واحد ترخيص :

واحد ترخيص بيمارستان مهراد زير نظر واحد امور مالي نسبت به انجام امور محوله اقدام مي نمايد . با همكاري نهايي

 پرسنل اين واحد و محاسبه هزينه ها بر اساس تعرفه هاي وزارت بهداشت و كدهاي كتاب كاليفرنيا ، بيمار از بيمارستان ترخيص مي گردد.
پرسنل ترخيص همواره سعي نموده تا در كمال آرامش و احترام متقابل كمال همكاري را با شما بيماران و همراهان عزيز داشته باشند.
بيمار پس از قطعي شدن بستري ، به واحد حسابداري ترخيص مراجعه كرده و مراحل زير را طي ميكند :

• اعلام هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري

• نظارت و كنترل پرونده قبل از ترخيص و محاسبه هزينه هاي بيمار اعم از كدهاي عمل جراحي ، ويزيت ها و مشاوره ها بر اساس

تعرفه هاي وزارت بهداشت و كدهاي كتاب كاليفرنيا توسط كارشناسان بخش حسابداري ترخيص
• صدور صورتحساب و ارجاع بيمار به بخش صندوق اصلي
• تسويه بيمار در واحد صندوق اصلي ،‌ دريافت اصل صورتحساب و صدور برگه خروج