بیمارستان مهراد

راهنماي پذيرش
  پذيرش بيماران به دو روش :
پذيرش مستقيم (مراجعه بيمار با نامه دستور بستري به واحد پذيرش بيمارستان )
پذيرش از طريق اورژانس ( مراجعه بيمار به اورژانس و دريافت نامه دستور بستري پزشك كشيك اورژانس)
مراحل پذيرش
 • ارائه دستوربستري همراه با كارت شناسايي معتبر به واحد پذيرش توسط بيمار
 • پذيرش اوليه توسط متصدي وثبت اطلاعات هويتي و ارجاع به صندوق جهت تعيين وديعه
 • هماهنگي باسوپروايزر ، بخش موردنظر ، انجام تخت دهي وتشكيل پرونده وصدوركارت همراه
 • امضاء اوراق تعيين شده توسط بيمار ،بستگان درجه يك يا همسر
 • همراهي بيمار توسط ميزبان وتحويل پرونده به بخش مورد نظر
مدارك مورد نياز جهت پذيرش
 • دستور بستري پزشك معالج
 • کارت ملی يا شناسنامه بيمار
 • جهت جراحی‏های مربوط به زنان و زايمان ، حضور همسر و ارائه شناسنامه و کارت ملی بمنظور أخذ رضايت الزامی ميباشد  ، در صورت طلاق زوجين ،  ارائه گواهي طلاق الزاميست
 • جهت پذيرش اطفال ، حضور قيم قانونی به همراه شناسنامه الزاميست
 • ارائه معرفي نامه بيمه در زمان پذيرش يا حداكثر 24 ساعت پس از پذيرش الزاميست
 • در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه كارت شناسايي معتبر بيمار هنگام پذيرش ، ضروريست كه حداکثر ۱۲ ساعت پس از بستری، کارت شناسايي معتبر بيمار به واحد پذيرش ارائه شود
 
در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر با واحد پذيرش  9- 88747401  (۰۲۱) داخلی 530 و 531 تماس حاصل فرمائید.