بیمارستان مهراد

دکتر بابک حیدری اقدم

دکتر بهروز گیوه چیان

دکتر پیمان علی بیگی

دکتر جلال بدلی ثمرین

دکتر جواد سنادی زاده

دکتر حسام عبدالحسین پور

دکتر حمید بهتاش

دکتر شاهرخ عطاریان

دکتر علیرضا اسلامی نژاد

دکتر فرامرز مصباح

دکتر فولاد اقبالی

دکتر محسن دهباشی

دکتر مصطفی جابرانصاری

دکتر مهدی استرابی

دکتر مهرداد بهلولی

دکتر ناصرعلی امیرمعزی

دکتر هوشنگ امیر رسولی

رضا شفيع پور