بیمارستان مهراد

بخش داخلی

گاستریت 99

بزرگی پروستات

پرکاری تیروئید

پروستاتکتومی

کله سیستکتومی

تعويض مفصل ران

تعويض مفصل زانو

توده پستان

کم کاری تیروئید

لامینکتومی