بیمارستان مهراد

بخش زنان

پروتز پستان

تعويض مفصل ران

تعويض مفصل زانو

توده پستان

خونریزی بعد از زایمان

ديابت بارداري

رادیوگرافی از کانال نخاعی(میلوگرام)

سزارين

لامینکتومی