بیمارستان مهراد

بخش icu oh

اختلال حاد عروق قلب

آنژیوگرافی مغزی

بیماریهای دریچه های قلب

تعويض مفصل زانو

جراحی قلب

جراحي پيوند عروق کرونر

ضربانهاي غير طبيعي قلب

لامینکتومی