عکسهای غربالگری دیابت

ایستگاه غربالگری دیابت

به مناسبت هفته ملی دیابت ایستگاه غربالگری دیابت و آموزش خود مراقبتی در بیماران دیابتی درروز دوشنبه مورخ 1399/08/26 در لابی بیمارستان برگزار گردید .

مقالات مرتبط

زنبیل خرید