ساخت بيمارستان مهراد از سال 1352 در زمينی به مساحت 5000 مترمربع واقع در خيابان ميرعماد تهران آغاز شد. اين خيابان در يکی از خيابان های منشعب از خيابان شهيد مطهری تهران قرار دارد.کارساختمانی و تجهيز بيمارستان در سال 1361 به پايان رسيد و بيمارستان از تاريخ 18/10/1361 به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.اکنون بیمارستان مهراد با داشتن پروانه 200 تخت بعنوان یک بیمارستان خصوصي در منطقه 7 شهر تهران قرار دارد. اين بيمارستان همواره جزء بیمارستان های خصوصی ممتاز بوده و در طی سنوات گذشته همواره در اعتباربخشی ملی بیمارستانی موفق به كسب امتیاز درجه يك از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده است

دسترسی سریع