جراحی قلب

چه مواقعی قلب نیاز به جراحی دارد؟

اگر موارد زیر را دارید نیاز است که قبل از جراحی قلبی تست استرس انجام دهید:

اگر عوامل خطر زیر را داشته باشید هم باید تست استرس قبل از عمل جراحی انجام دهید:

شایع‌ترین نوع جراحی قلبی در بزرگسالان گرافت بای‌پس شریان کرونری (CABG) است. در طی این جراحی یک شریان یا ورید سالم بدن به شریان قلبی مسدود شده پیوند زده می‌شود. در این جراحی شریان یا ورید پیوندی دور قسمت مسدود شده شریان کرونری رفته و مسیر جدیدی برای اکسیژن‌رسانی به قلب ایجاد می‌شود. این جراحی درد قفسه سینه و خطر حمله قلبی را کاهش می‌دهد.

جراحی قلب برای موارد زیر هم بکار می‌رود:

در جراحی‌های قلبی معمول که به آن جراحی قلب باز گفته می‌شود قفسه سینه باز شده و استخوان جناغ شکافته می‌شود. وقتی قلب در دسترس قرار می‌گیرد بیمار به دستگاه بای‌پس قلبی ریوی وصل می‌شود که این دستگاه عملکرد پمپاژ قلبی را انجام می‌دهد تا خون‌رسانی انجام شود. این کار به جراح امکان انجام جراحی روی قلبی که نمی‌زند و خون درونش جریان ندارد را می‌دهد.

نوع دیگری از جراحی قلبی بدون پمپ یا قلب ضربانی نامیده می‌شود که شبیه به جراحی قلب باز است، چراکه قفسه سینه در آن باز می‌شود. البته در این روش قلب از کار نمی‌ایستد و دستگاه بای‌پس قلبی ریوی بکار نمی‌رود. این جراحی فقط برای CABG کاربرد دارد.

جراحان می‌توانند با استفاده از برش‌های کوچکی بین دنده‌ها جراحی قلبی انجام دهند. در این روش قفسه سینه باز نشده و جراحی با حداقل تهاجم است. در این روش هم می‌توان از دستگاه بای‌پس قلبی ریوی استفاده کرد و هم می‌توان از آن استفاده نکرد.

روش‌های جدیدتر جراحی قلبی مانند روش بدون پمپ و کم تهاجم خطرات جراحی و دوره نقاهت را کاهش می‌دهد. مطالعات روی مقایسه انواع روش‌های جراحی قلبی با روش جراحی قلب باز در جریان است. نتایج این مطالعات به پزشکان در انتخاب روش جراحی مناسب برای هر بیمار کمک خواهد کرد.

icu جراحی قلب

icu جراحی قلب
زنبیل خرید