پوست

گروه درماتولوژی بیمارستان مهراد مراقبت جامع برای تمام نیازهای درماتولوژی بیماران فراهم می‌کند. زیرا پرسنل ما متشکل از پرسنل درماتولوژی عمومی و تخصصی است که با هم برای ایجاد بهترین روش‌های درمانی برای هر بیمار کار می‌کنند.

این همکاری به تمام بیماران این اطمینان را می‌دهد که توجه و مراقبت کافی و جامع از متخصصان پزشکی با مهارت دریافت می‌کنند. مشاوره اولیه تمام بیماران که توسط یکی از درماتولوژیست‌ها انجام می‌گیرد شامل معاینه کامل پوستی است. 

درماتولوژیست‌های مرکز ما به تمام بیماران مراقبت‌های فردی با سطح بالا ارائه می‌دهند که همیشه از اولویت‌های این برنامه بوده است. ما صدها مشکل پوستی را تشخیص داده و درمان می‌کنیم. از جمله:

زنبیل خرید