دکتر حمید سهراب پور

دکتر حمید سهراب پور

معرفی اجمالی پزشک

دانشیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رییس سابق بخش داخلی بیمارستان امام رضا از سال 1357 تا 1359

رییس سابق بیمارستان لبافی نژاد از سال 1360 الی 1394

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از سال 1372 الی 1374

عضو شورای عالی پزشکی از بدو تاسیس تا کنون

عضو شورای ارزشیابی مدارک پزشکی خارجی از ابتدا تا کنون

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید