دکتر خسرو رهبر

دکتر خسرو رهبر

معرفی اجمالی پزشک

⁃ دکتر خسرو رهبر
⁃ متولد هفتم بهمن ١٣٣١ تهران
⁃ كودكستان ميس مرى (بهار نو) ١٣٣٥ تا ١٣٣٨
⁃ دبستان ميس مرى (بهار نو) ١٣٣٨ تا ١٣٤٤ منجر به دريافت مدرك Lower Cambridge و بعد GCE
⁃ دبيرستان البرز ١٣٤٤ تا ١٣٥٠
⁃ دانشگاه ملى ايران ١٣٥٠ تا ١٣٥٧
⁃ فارغ التحصيل رتبه دوم و دريافت بورس تامين تخصص اعضاى هيئت علمى دانشگاه
⁃ ديپلم دتا تخصص نفرولژى و ايمونولژى بالينى و سونولژى
⁃ AEA اقتصاد و علوم اجتماعى پزشكى
⁃ ديپلم كالج پزشكان فرانسه
⁃ عضو موسس و عضو دوره هاى اوليه هيئت مديره انجمن نفرولژى
⁃ عضو موسس و عضو دوره هاى اوليه هيئت مديره انجمن پيوند اعضا
⁃ عضو بورد فوق تخصص نفرولژى از بدو تاسيس به مدت حدود بيست سال
⁃ سهامدار بيمارستان مهراد
⁃ سهامدار و رئيس هيئت مديره كلينيك دياليز و بيماريهاى كليه ايرانيان از بدو تاسيس تا كنون
-عضو هیئت امنای محک

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید