دکتر سیدجواد سنادی زاده

دکتر سیدجواد سنادی زاده

معرفی اجمالی پزشک

فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه شیراز

رتبه اول اورولوژی بردتخصصی 1361

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید