دکتر سیدحسن روحانی طباطبائی

دکتر سیدحسن روحانی طباطبایی

معرفی اجمالی پزشک

5 سال هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سابقه حضور در بیمارستان آراد و رسالت

 

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید