دکتر مازیار پارسا

دکتر مازیار پارسا

معرفی اجمالی پزشک

سرپرست سابق کلینیک بیمارستان امام خمینی

بیمارستان جم ، بیمارستان آراد ، حضور در بیمارستان مهراد از سال 89

عضو انجمن بیماری های عفونی

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید