دکتر محمدعبدالله شمشیرساز

دکتر محمدعبدالله شمشیرساز

معرفی اجمالی پزشک

قائم مقام استاندار اصفهان در امور کل بهداشت و درمان بیمارستانهای اصفهان
معاونت کل بهداری استان هرمزگان

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید