دکتر نغمه مردوخ پور

دکتر نغمه مردوخ پور

معرفی اجمالی پزشک

متخصص رادیولوژی با استفاده از آرایه های تصویر برداری شامل اولتراسونوگرافی ، سی تی اسکن ،MRI ، گرافي هاي ساده و رنگي اندام هاي مختلف و دانسيتومتري ، ضمن داشتن علم كامل از فيزيولوژي و آناتومي اندام ها ، اطلاعاتي از بروز علائم و تظاهرات آنها و تطابق با اطلاعات تصويري داشته كه با جمع بندي موارد فوق تشخيص هاي محتمل را مطرح نموده و نقش مهمي در تشخيص بيماري ها دارد، همچنين راديولوژيست مداخله اي نيز در امر درمان و تشخيص بيمار دخالت مستقيم نموده و در بسياري از موارد با تهاجم و هزينه كمتري بيماران را درمان مي نمايد .

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید