اکوکاردیوگرافی و تست ورزش

موقعیت بخش: در طبقه چهارم ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد .

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش:

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 553

زنبیل خرید