تست نوار اعصاب

موقعیت بخش: در طبقه سوم ساختمان کلینیک های بیمارستان قرار دارد.

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: نوار اعصاب و عضله

نتایج تست نوار عصب و عضله برای موارد زیر کاربرد دارد: نتایج این تست معمولا برای کمک به تشخیص یا رد تعدادی از بیماری ها از جمله موارد زیر ضروری است.

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 338

زنبیل خرید