جدول زمان بندی کلینک های بیمارستان مهراد

نام پزشکتخصصروزساعتکلینیک
دکتر مهران لاهیجیمتخصص اطفالهمه روزهکلینیک اطفال
دکتر بیژن پویندهمتخصص اطفالهمه روزهکلینیک اطفال
دکتر نصرالله سیدبهائیفوق تخصص نورولوژیهمه روزهکلینیک اطفال
دکتر آوید میرشکراییمتخصص اطفال1399/01/119 الی 10کلینیک اطفال
دکتر فرامرز مصباحمتخصص زنانهمه روزه به جز ایام تعطیل12 الی 14کلینیک 3
دکتر بحر آبادیفوق تخصص تومور های استخوانیهمه روزه12 الی 15کلینیک 3
دکتر گیوه جیانفوق تخصص ارتوپدی ستون فقرات1399/01/0912 الی 14کلینیک 3
دکتر فرح زادهجراح عمومی1399/01/11 و 1399/01/1211 الی 12کلینیک 3
دکتر جابر انصاریجراح عمومیهمه روزه11 الی 12کلینیک 3
دکتر مهرداد پازوکیمتخصص جراحی مغز و اعصاب1399/01/05 و 1399/01/06 و 1399/01/09 و 1399/01/1012 الی 14کلینیک 4
دکتر محمد منصوریمتخصص جراحی مغز و اعصاب1399/01/09 و 1399/01/1012 الی 13کلینیک 4
دکتر محسن دهباشیمتخصص جراحی مغز و اعصاب1399/01/14 و 1399/01/1511 الی 12کلینیک 4
دکتر مجید نجیب زادهمتخصص قلب و عروق1399/01/09 و 1399/01/1011 الی 13کلینیک 4
دکتر جواد سنادیزادهارولوژیست1399/01/147 الی 11کلینیک 4
دکتر پایدارمتخصص قلبهمه روزه ساعت 12 الی 13کلینیک 4
دکتر نصیر محسنی جممتخصص داخلی و فوق تخصص قلبهمه روزه 12 الی 13
دکتر حق ازلیمتخصص گوارشهمه روزه غیر از 13 فروردین8:30 الی 9:30
دکتر کامران برادرزادهمتخصص داخلیهمه روزهساعت 10 الی 12
6
زنبیل خرید