مدیران

اعضای هیات مدیره بیمارستان مهراد

 • آقای دکتر حمید بهتاش - مدیرعامل
 • آقای دکتر حسام عبدالحسین پور - رئیس هیات مدیره
 • آقای دکتر مهرداد حق ازلی- نایب رئیس هیئت مدیره
 • آقای دکتر محمد جعفر منصوری - عضو هیئت مدیره
 • آقای دکتر هوشنگ امیر رسولی - عضو هیات مدیره

مسئول فنی بیمارستان مهراد

 •  آقای دکتر مهرداد حق ازلی - مسئول فنی و مسئول پاسخگوی برنامه ایمنی
 • آقای دکتر ابوالحسن غرائی - قائم مقام مسئول فنی
 • در شیفت های عصر و شب، "سوپروایزر کشیک" جانشین مسئول فنی بیمارستان می باشد.

مدیران بیمارستان مهراد

 • آقای دکتر سیدجواد سنادیزاده - مدیر تعالی بیمارستان
 • آقای دکتر محمد جمیل کاخانی - مدیر بیمارستان
 • آقای امید کوهساری - مدیره امور مالی
 • خانم نرگس عصمتی - مدیره پرستاری

اعضای تیم مدیریت اجرائی بیمارستان مهراد

 • آقای دکتر حمید بهتاش - مدیرعامل
 • آقاي دكتر سيدجواد سنادی زاده- مدیر تعالی
 • آقای - نماینده تام الاختیار مدیرعامل در امور کمیته های بیمارستانی
 • آقای دکتر ابوالحسن غرائی- قائم مقام مسئول فنی بیمارستان    
 • آقای دکتر جلال بدلی-  نماینده گروه پاراکلینیک
 • آقای دکتر محمد جمیل کاخانی - مدیر بیمارستان
 • خانم نرگس عصمتی- مدیره پرستاری
 • آقای امید کوهساری - مدير امور مالی
 • خانم معصومه فرج الهی- مسئول بهبود کیفیت
 • خانم لاله عدل- سوپروايزر آموزشی
0
زنبیل خرید