مدیران بيمارستان

اعضای هیات مدیره بیمارستان مهراد

رييس هيات مديره

نايب رييس هيات مديره

عضو هيات مديره

عضو هيات مديره

مسئولين فني بيمارستان

مسئول فني كل بيمارستان

قائم مقام مسئول فني كل بيمارستان

* سوپر وايزر عصر و شب جانشين مسئول فني شب بيمارستان مي باشد .

مدیران بیمارستان مهراد

مدير بيمارستان

مدير امور مالي

مديره پرستاري

اعضای تیم مدیریت اجرائی بیمارستان مهراد

قائم مقام مسئول فني

نماينده گروه پاراكلينيك

مدير بيمارستان

مدير امور مالي

مديره پرستاري

مسئول بهبود كيفيت

سوپروايزر آموزشي

زنبیل خرید