مدیران

اعضای هیات مدیره بیمارستان مهراد

 • دکتر هوشنگ امیررسولی- مدیرعامل
 • دکتر حسام عبدالحسین پور- رئیس هیات مدیره
 • دکتر عبدالحسین طباطبائی- عضو هیئت مدیره
 • دکتر مصطفی محسنی- عضو هیئت مدیره
 • دکتر هژیر صابری- عضو هیات مدیره
 • دکتر مصطفی جابرانصاری- بازرس هیات مدیره

مسئول فنی بیمارستان مهراد

 •  دکتر هوشنگ امیررسولی- مسئول فنی و مسئول پاسخگوی برنامه ایمنی
 • دکتر ابوالحسن غرائی- قائم مقام مسئول فنی
 • در شیفت های عصر و شب، "سوپروایزر کشیک" جانشین مسئول فنی بیمارستان می باشد.

مدیران بیمارستان مهراد

 • دکتر سیدجواد سنادیزاده- مدیر تعالی بیمارستان
 • جان برار اکبری- مدیر بیمارستان
 • مودثه ذوالفقاری- مدیره امور مالی
 • نرگس عصمتی- مدیره پرستاری

اعضای تیم مدیریت اجرائی بیمارستان مهراد

 • دکتر هوشنگ امیررسولی- مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان
 • آقاي دكتر سيدجواد سنادی زاده- مدیر تعالی
 • آقای دکتر هوشنگ امیررسولی- نماینده تام الاختیار مدیرعامل در امور کمیته های بیمارستانی
 • آقای دکتر ابوالحسن غرائی- قائم مقام مسئول فنی بیمارستان    
 • آقای دکتر جلال بدلی-  نماینده گروه پاراکلینیک
 • آقای جان برار اکبری- مدیر بیمارستان
 • خانم نرگس عصمتی- مدیره پرستاری
 • خانم مودثه ذوالفقاری- مديره امور مالی
 • خانم معصومه فرج الهی- مسئول بهبود کیفیت
 • خانم فاطمه ميرنيازی- مديره واحد منابع انسانی
 • خانم لاله عدل- سوپروايزر آموزشی
 • آقای مهندس محسن قليچ خانی - مسئول فناوری اطلاعات
 • خانم مهندس عاطفه اسدی- کارشناس مدیریت
زنبیل خرید