اعضای هیات مدیره بیمارستان

  دکتر حمید بهتاش :  مدیر عامل

  دکتر حسام عبدالحسین پور :  رییس هیات مدیره

  دکتر هوشنگ امیر رسولی : عضو هیات مدیره

  دکتر محمد جعفر منصوری : عضو هیات مدیره

  دکتر مهرداد حق ازلی : عضو هیات مدیره و مسئول فنی بیمارستان

  دکتر مرتضی نعیمی : بازرس هیات مدیره

زنبیل خرید