مدیران بیمارستان

  مدیر تعالی بیمارستان :  دکتر سیدجواد سنادیزاده 

  مدیر بیمارستان :   آقای دکتر محمد جمیل کاخانی

 مدیر امور مالی : امید کوهساری

  مدیره پرستاری : نرگس عصمتی 

   مسئول بهبود کیفیت : معصومه فرج الهی

زنبیل خرید