مسئول فنی بیمارستان

 مسئول فنی : دکتر مهرداد حق ازلی

 قائم مقام مسئول فنی : دکتر ابوالحسن غرائی

   در شیفت های عصر و شب ، “سوپروایزر کشیک” جانشین مسئول فنی بیمارستان می باشد.

زنبیل خرید