اعضای تیم مدیریت و رهبری

 مدیرعامل : دکتر حمید بهتاش  

 جانشین تام الاختیار مدیرعامل در امور کمیته های بیمارستان : 

  مدیر تعالی : دكتر سيدجواد سناديزاده 

 مسئول فنی بیمارستان : دکتر مهرداد حق ازلی

 قائم مقام مسئول فني بیمارستان : دکتر ابوالحسن غرائي       

 نماینده گروه پاراکلینیک : دکتر جلال بدلی 

 مدیر بیمارستان : دکتر محمد جمیل کاخانی

  مدیر امور مالی : امید کوهساری

 مدیره پرستاری : خانم نرگس عصمتی 

 مسئول بهبود کیفیت: خانم معصومه فرج الهی

زنبیل خرید