زایمان

موقعیت بخش: در طبقه سوم ساختمان اصلي بيمارستان در مجاورت بخش های زنان و نوزادان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 5

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: این بخش این بخش مجهز به سیستمLDR  است که در آن ضمن حفظ حریم خصوصی مادر ، امکان حضور یک نفر همراه بر بالین مادر فراهم است.

ارائه خدمات به مادران در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم مامایی مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است:

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 319 – 318

بخش زنان بیمارستان مهراد2
زنبیل خرید