تصویربرداری

موقعیت بخش: در زیرزمین اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار گرفته است.

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: مجموعه تصویر برداری شامل بخش های رادیوگرافی، سی تی اسكن، ام آر آی، سونوگرافی معمولی و داپلر می باشد. این بخش مجهز به سیستم نرم‌افزاری PACS می باشد.

علاوه بر ارائه خدمات رادیوگرافی، سی تی اسكن و سونوگرافی مختلف، خدمات اینترونشنال تصویربرداری نیز در این بخش انجام می شود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 551 – 550

زنبیل خرید