راهنمای امور قرارداد با بیمه ها

راهنمای امور بیمه گری                                                                                        

معرفي و شرح وظايف امور بيمه گري بيمارستان مهراد

معرفي ؛

پرسنل اموربيمه گري سعي دارندتا در كمال آرامش و متانت نسبت به ارائه خدمات به مراجعين و بيماران محترم اقدام نمايند . بيمارستان مهراد در راستاي رعايت حال بيماران محترم نسبت به انعقاد قرارداد با بيمه هاي تكميلي طبق ليست پيوست اقدام نموده كه در صورت پذيرش پزشك معالج ، بيماران مي توانند از مزاياي بيمه تكميلي استفاده نمايند.

مراحل پذيرش بيماران داراي بيمه تكميلي مورد پذيرش بيمارستان :

1 مراجعه به واحد پذيرش جهت انجام امور بستري

2 تحويل معرفينامه و مدارك مربوط به بيمه تكميلي به پرسنل پذيرش ( در حال حاضر دريافت معرفينامه بيمه ايران بصورت آنلاين انجام مي شود و ذينفعان ساير بيمه ها مي بايست نسبت به ارائه معرفينامه اقدام نمايند . )

3 هماهنگي پرسنل پذيرش با پزشك محترم معالج جهت بستري با بيمه تكميلي

4 دريافت تاييديه از مديريت محترم امورمالي جهت پذيرش بيمه

5 تشكيل پرونده بيمار توسط واحد پذيرش در سيستم his بيمارستان

6 پس از اتمام دريافت خدمات توسط بيمار و در زمان ترخيص همراه بيمار به حسابداري ترخيص مراجعه مي نمايد و پس از پرداخت فرانشيز سهم بيمار ( در صورت داشتن فرانشيز ) نسبت به دريافت برگه خروج و صورتحساب خارج از تعهد اقدام مي نمايد.

7 پس از انجام مراحل ترخيص ، پرونده بيماران توسط واحد ترخيص به امور بيمه گري ارسال مي گردد.

8 امور بيمه گري نسبت به بررسي پرونده و تكميل آن اقدام و مدارك را جهت دريافت وجه به بيمه مربوطه ارسال مي نمايد.

9 پس از دريافت واريزي از بيمه ها نسبت به ثبت وجوه واريزي در حساب پزشك محترم معالج و بيمارستان و ساير ذينفعان اقدام مي گردد.

زنبیل خرید