راهنمای پذیرش بیمار

فرآيند بستري بيماران دربيمارستان مهراد

  • مراجعه بادستور بستري پزشك معالج از مطب (مراجعه مستقيم )
  • مراجعه از اورژانس

مراجعه از مطب :

پذيرش بيمار بابيمه طرف قراردادويا آزاد مي باشد

درصورت پذيرفتن بيمه توسط پزشك معالج معرفينامه ازبيمه مورد نظر توسط بيمار ارائه مي شود.

 

مراحل پذيرش بيماربه شرح ذيل مي باشد :

1-ارائه دستوربستري همراه با كارت شناسايي معتبر به واحد پذيرش توسط بيمار

2-پذيرش اوليه توسط متصدي وثبت اطلاعات هويتي وارجاع به صندوق جهت تعيين وديعه

3- هماهنگي باسوپروايزر،بخش موردنظر ، انجام تخت دهي وتشكيل پرونده وصدوركارت همراه

4-امضاء اوراق تعيين شده   توسط بيمار ،بستگان درجه يك وياهمسر (انجام جراحي بانوان)

5-همراهي بيمار توسط ميزبان وتحويل پرونده به بخش مورد نظر

 

لازم به ذكراست پذيرش بيماربه صورت سرپايي وبستري به همين روش مي باشد.

 

 

 

 

زنبیل خرید