آندوسکوپی و برونکوسکوپی

موقعیت بخش: در طبقه دوم ساختمان شماره 2 بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت و اتاق کار مجهز فعال: دارای 5 اتاق کار مجهز به دستگاه اندوسکوپی،کلونوسکوپی، اندوسونوگرافی، مانومتری، برونکوسکوپی و 1 اتاق ریکاوری شامل 4 تخت است که بیماران پس از انجام کار به آنجا منتقل شده و تا هوشیاری کامل تحت مراقبت قرار می گیرند.

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در ین بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته انجام می گردد.

اهم خدماتی كه در این بخش ارائه می گردد، عبارتند از :

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 468 – 462

آندوسکوپی بیمارستان مهراد
زنبیل خرید