نام بخش
بخش زنان
موقعيت جغرافيايي

طبقه سوم ساختمان اصلي بيمارستان

تعداد تخت

تعدا كل : 25 تخت ( 10 اتاق خصوصي ، 4 اتاق دوتخته ، 1 اتاق چهارتخته ، 1 اتاق سه تخته )

معرفي بخش
خدمات بخش
رياست بخش
سرپرستار بخش
شماره تماس داخلي

300-313