بیمارستان جنرال مهراد

ساخت بيمارستان مهراد از سال 1352 در زمينی به مساحت 5000 مترمربع واقع در خيابان ميرعماد تهران آغاز شد. اين خيابان در يکی از خيابان های منشعب از خيابان شهيد مطهری تهران قرار دارد.کارساختمانی و تجهيز بيمارستان در سال 1361 به پايان رسيد و بيمارستان از تاريخ 18/10/1361 به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

ساعت کاری

آدرس ایمیل

انتقادات و پیشنهادات

مدیریت بیمارستان مهراد در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات، آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین محترم می باشد.

گواهینامه های
بیمارستان
مهراد

گواهینامه های کسب شده بیمارستان مهراد در سال های متعدد نشان از کیفیت بالای این بیمارستان دارد .