انتقادات و پیشنهادات

مدیریت بیمارستان مهراد در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات، آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین محترم می باشد.