ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

منشور حقوق بیمار

  • خانه
  • -
  • بیمارستان مهراد
  • -
  • منشور حقوق بیمار
منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار در ایران

  • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
  • اطلاعات باید به نحو مطلوب و میزان کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد
  • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود
  • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار ( حق خلوت ) و رعایت اصل رازداری باشد
  • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است