بیمارستان مهراد

بخش هاي بستری

بخش كودكان

كوچولوهای عزیز در این بخش از امکاناتی نظیر اسباب بازی، پخش کارتون و …

بخش CCU

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان دارای تخصص قلب و...

اورژانس

اورژانس بیمارستان مهراد به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات درمانی...
بیمارستان مهراد

بخش ICU -MEDICAL

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و...
بیمارستان مهراد

بخش ICU -OH

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ....
بیمارستان مهراد

بخش ICU -Surgical

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...
بیمارستان مهراد

بخش VIP

ارائه خدمات به بیماران جراحي در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...

بخش جراحي

ارائه خدمات به بیماران جراحي در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...

بخش داخلي

پزشکان داخلی افرادی هستند که برای درمان حوزه‌های مختلف بیماری‌های داخلی ...
بیمارستان مهراد

بخش زنان

ارائه خدمات به زنان در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...