بیمارستان مهراد

جدول تعرفه هاي بيمارستان مهراد در سال 1401

نوع خدمتتعرفه(ریال)
اتاق يك تخته يا ايزوله30،433،000
اتاق دو تخته23،668،000
اتاق سه تخته يا بيشتر (عمومي)16،906،000
تخت Post CCU30،430،000
سوئيت60،866،000
تخت ويژه (VIP)51،736،100
تخت CCU (مراقبت هاي ويژه قلبي)38،884،000
تخت (مراقبت هاي ويژه عمومي، كودكان، نوزادان و ريه) ICU , NICU60،857،000
تخت همراه بيمار3،380،000
تخت نوزاد سالم11،837،000
تخت نوزاد بيمار (انكوباتور)16،906،000