تعرفه خدمات بستری

ردیف
نوع خدمت
تعرفه(ریال)
1

اتاق يك تخته يا ايزوله

30،433،000

2

اتاق دو تخته

23،668،000

3

اتاق سه تخته يا بيشتر (عمومي)

16،906،000

4

تخت Post CCU

30،430،000

5

سوئيت

60،866،000

6

تخت ويژه (VIP)

51،736،100

7

تخت CCU (مراقبت هاي ويژه قلبي)

38،884،000

8

تخت (مراقبت هاي ويژه عمومي، كودكان، نوزادان و ريه) ICU , NICU

60،857،000

9

تخت همراه بيمار

3،380،000

10

تخت نوزاد سالم

11،837،000

11

تخت نوزاد بيمار (انكوباتور)

16،906،000