فرآيند دريافت مدارك پزشكي بيمار از واحد مديريت اطلاعات سلامت

  • جهت دريافت مدارك پرونده هاي باليني آزاد، ده روز پس ازترخيص با داخلي 235 تماس گرفته ودر صورت كامل بودن پرونده بادردست داشتن اصل صورتحساب درروزهاي اداري ازشنبه تا پنج شنبه به واحد مدارك پزشكي مراجعه واقدام به دريافت مدارك نماييد.
  • مدارك به بيمارجهت مراجع ذيصلاح ونهادها وسازمانها  بادردست داشتن نامه رسمي  صورت  مي گيرد.
  • به منظور دريافت مدارك باليني جهت ادامه درمان بيمار يا بستگان درجه يك بيماربادردست داشتن كارت شناسايي اقدام به گرفتن مدارك مي نمايند