بیمارستان مهراد

سیاست های کلان بیمارستان مهراد

  1. همسویی با سیاست های کلی نظام سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای ناظر و سیاستگذار
  2. ارائه خدمات ایمن و باکیفیت مبتنی بر خرد جمعی، در چارچوب بیمارمحوری و رقابت سالم در حوزه سلامت
  3. توسعه کمی و کیفی خدمات ایمن و باکیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
  4. استقرار نظام درآمدزایی و سرمایه‎گذاریسودآور با تمرکز بر درآمد اختصاصی عملیاتی و غیرعملیاتی
  5. حداکثر استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع موجود و پیشگیری از اتلاف آن
  6. جذب پزشکان مجرب به صورت میهمان (پره ویلیج) در گروه های مختلف پزشکی
  7. تامین نیروی انسانی براساس صلاحیت و شرایط احراز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و به صورت قراردادی با تمرکز بر افزایش نرخ ماندگاری نیروی انسانی و توانمندسازی آنها
  8. استقرار سیستم بیمارستان هوشمند و الکترونیک کردن فرآیندها
  9. مشارکت دادن همراهان بیماران در تصمیم گیری های درمانی-مراقبتی و توانمندسازی آنها به منظور ارتقای سلامت بیماران و جامعه با رعایت موازین طرح انطباق
  10. برون سپاری برخی بخشها و واحدهای زیان ده در حوزه های پاراکلینیک و پشتیبانی با اولویت واگذاری به سهامداران بیمارستان و یا از طریق برگزاری مزایده با رعایت مقررات مربوطه