دکتر محمدحسین افجه ای- مدیر بیمارستان

امید کوهساری- مدیر امور مالی

سیما پزشکی- مدیره پرستاری

طاهره حسنی-مدیره منابع انسانی

معصومه فرج الهی- مسئول بهبود کیفیت