هیات مدیره بیمارستان مهراد

دکتر مصطفی محسنی

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدی استرابی

قائم مقام مدیرعامل

دكتر هژیر صابري

عضو هیئت مدیره