دکتر مصطفی محسنی

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدی استرابی

عضو هیئت مدیره

دكتر هژیر صابري

عضو هیئت مدیره