ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

دسته: راهنمای مراجعین

ضوابط ملاقات بیماران

ضوابط ملاقات بیماران بستری در بخشها   همراهان محترم، تعامل و همکاری شما با واحد انتظامات و مسئولین بخشهای این مرکز به برقراری نظم و آرامش و رفاه بیماران کمک موثری خواهد نمود. لذا خواهشمند است با رعایت مقررات ذیل،…