بانک خون

موقعیت بخش: بانک خون بیمارستان درطبقه سوم ساختمان شماره دو قرار دارد.

خدمات قابل ارائه در بخش: در این بخش آزمایشهای تعیین گروه خونی  و RH بیمار به روش Cell type وBack type  و تعیین گروه خونی  و RH کیسه خون، آزمایش سازگاری خون (کراسماچ)، آزمایش تعیین غربالگری آنتی بادیها (Antibody Screening )، کومبس مستقیم و کومبس غیرمستقیم انجام می شود.


داخلی : 555