زایمان

موقعیت بخش: در طبقه سوم ساختمان اصلي بيمارستان در مجاورت بخش های زنان و نوزادان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 5

این بخش این بخش مجهز به سیستم LDR  است که در آن ضمن حفظ حریم خصوصی مادر ، امکان حضور یک نفر همراه بر بالین مادر فراهم است.

 • خدمات این بخش:
 • معاینه اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد منجر به زایمان،  اورژانس های مامایی و اندیکاسیونهای بستری
 • ارائه مراقبت های دوران بارداری
 • انجام NST و تفسیر آن و اطلاع به پزشک معالج
 • برگزاری کلاس های آمادگی زایمان برای مادران
 • آماده نمودن مادر برای زایمان طبیعی
 • انجام زایمان طبیعی به روش زایمان بی درد و مراقبتهای پس از آن
 • آماده نمودن مادرانی که شرایط زایمان طبیعی را ندارند، برای انجام سزارين
 • معاینه و آماده سازی مراجعین با تشخیص سقط ناقص یا فراموش شده و…. جهت انتقال به اتاق عمل
 • انجام اقدامات مربوط به ختم بارداری در موارد IUFD توسط پزشکان متخصص زنان
 • تحت نظر گرفتن مادران باردار پرخطر و انجام مراقبت های لازم طبق دستور پزشک معالج

داخلی : 319 – 318