آندوسکوپی و برونکوسکوپی

موقعیت بخش: در طبقه دوم ساختمان شماره 2 بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت و اتاق کار مجهز فعال: دارای 5 اتاق کار مجهز به دستگاه اندوسکوپی،کلونوسکوپی، اندوسونوگرافی، مانومتری، برونکوسکوپی و 1 اتاق ریکاوری شامل 4 تخت است که بیماران پس از انجام کار به آنجا منتقل شده و تا هوشیاری کامل تحت مراقبت قرار می گیرند.

ارائه خدمات به بیماران در ین بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته انجام می گردد.

خدمات این بخش:

 • آندوسکوپی
 • کلونوسکوپی
 • اندوسونوگرافی
 • FNA از طریق اندوسونوگرافی
 • پولیپکتومی
 • تعبیه بالن برای آشالازی
 • بالن دیلاتاسیون مری
 • تعبیه و خارج سازی استنت مجاری گوارشی
 • تعبیه PEG
 • بوژیناژ
 • بند لیگاسیون
 • رکتوسگموئیدوسكوپی
 • ERCP
 • ESD
 • مانومتری
 • برونکوسکوپی

داخلی : 468 – 462