پاتولوژی

موقعیت بخش: در طبقه دوم ساختمان دوم بیمارستان قرار دارد.

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش:

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 533

زنبیل خرید