پاتولوژی

موقعیت بخش: در طبقه دوم ساختمان دوم بیمارستان قرار دارد.

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش:

  • کلیه خدمات آسیب شناسی (پاتولوژی)
  • کلیه خدمات سیتولوژی (نمونه های سرویکوواژیننال (پاپ اسمیر) و مایعات و آسپیراسیون سوزنی FNA )
  • فروزن سکشن (مشاوره حین عمل جراحی)
  • رنگ آمیزیهای اختصاصی
  • ایمونو هیستو شیمی(IHC)
  • Her2/neu به روش Choromogenic In Situ Hybrisation (CISH)

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 553

0
زنبیل خرید