بخش جراحی یک

موقعیت بخش: در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.

 تعداد تخت های فعال : 9 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

خدمات این بخش:

– بستری نمودن بیماران جهت جراحی های الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبتهای قبل و بعد از عمل

–  بستری نمودن بیماران ترومایی

–  بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی

–  پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

–  پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

–  پذیرش بیماران POST. ICU

داخلی : 128 – 127

Previous slide
Next slide

بخش جراحی دو

موقعیت بخش: در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 11 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

خدمات این بخش:

– بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبت های قبل و بعد از عمل

– بستری نمودن بیماران ترومایی

– بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی

– پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

– پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

– پذیرش بیماران POST. ICU

داخلی: 113 – 100

بخش جراحی سه

موقعیت جغرافیایی: در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال: 10 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

خدمات این بخش:

– بستری نمودن بیماران جهت جراحی های الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبت های قبل و بعد از عمل

– بستری نمودن بیماران ترومایی

– بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی

– پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

– پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

– پذیرش بیماران POST. ICU

داخلی: 130 – 129

Previous slide
Next slide