آزمایشگاه

موقعیت جغرافیایی: در طبقه سوم ساختمان شماره دو بیمارستان قرار دارد.

خدمات تخصصی قابل ارئه در بخش: آزمايشگاه بيمارستان مهراد از جمله بخش‌هایی است كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

آزمايشاتی که در اين آزمايشگاه انجام می شود، شامل موارد زير است:

  • آزمایشات هماتولوژی
  • آزمایشات بیوشیمی عمومی و اختصاصی
  • آزمایشات ایمونولوژی
  • آزمایشات سرولوژی
  • آزمایشات میکروب شناسی
  • آزمایشات هورمونی (کلیه تومور مارکر ها، سنجش استروئیدها ، تستهای تیروئیدی و ... )
  • آزمایشات مولکولی ( PCR )
  • آزمایشات انگل شناسی

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

 داخلی : 553 – 552

2
زنبیل خرید